Connecteer uw Smartcoach identiteit
loginLogo
Login
Smartcoach paswoord vergeten?
Connecteer uw FaceBook identiteit

Facebook LinkedIn Twitter E-mail

The Smart Coach

Disclaimer

DISCLAIMER

Gelieve onderstaande tekst zorgvuldig te lezen. Het bezoeken van deze website impliceert dat U deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Wie zich inschrijft op deze website aanvaardt daarmee automatisch deze regels, procedures en algemene voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE

SPORT-0-TOP BVBA, dat langs de online website www.thesmartcoach.be informatie verstrekt:

Wijst elke aansprakelijkheid van de hand en biedt geen enkele garantie aangaande de geschiktheid van de inhoud van de website www.thesmartcoach.be voor gebruik ervan voor handels- of andere specifieke doeleinden evenals voor beslissingen of handelingen waar de  gebruiker op basis van op deze website gepubliceerde informatie toe gekomen is. Wijst elke waarborg of aansprakelijkheid van de hand, impliciet of expliciet, voor het gebruik van dit systeem. 

Kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, nadeel of verantwoordelijkheid van welke aard ook die op enigerlei wijze zou kunnen voortspruiten uit :

  • het gebruik van door SPORT-0-TOP BVBA geleverde diensten of verstrekte informatie ;
  • verkeerde of ontbrekende informatie ;
  • gebreken of onderbrekingen in de volledige of gedeeltelijke verstrekking van de informatie of levering van de diensten
  • gebeurtenissen die zich buiten de zeggenschap van SPORT-0-TOP BVBA hebben voorgedaan en met name gevallen van overmacht zoals virussen of computerhackers die, de waakzaamheid en zorgvuldigheid van SPORT-0-TOP BVBA bij de beveiliging van zijn informaticasysteem ten spijt, de site of de database van www.thesmartcoach.be zouden beschadigen ; 

Is geenszins aansprakelijk voor

  • aangeboden verbindingen (« links ») naar andere websites 
  • de inhoud van andere websites vanwaar de gebruiker een link zou hebben gevolgd naar www.thesmartcoach.be of voor de gevolgen van door de inhoud van andere websites geïnspireerde handelingen ;
  • de gevolgen van door de inhoud van andere websites geïnspireerde handelingen ;

SPORT-0-TOP BVBA kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welke aard ook van enige beslissing of maatregel welke zou stoelen op door SPORT-0-TOP BVBA geleverde diensten of verstrekte informatie.

VERSPREIDING VAN DE INFORMATIE

De gebruiker die de informatie uit deze pagina’s raadpleegt doet afstand van de mogelijkheid tot het indienen van een klacht van welke aard ook over het gebruik van door de www.thesmartcoach.be website verstrekte informatie.

RISICO’S

De gebruiker die de informatie van deze pagina’s raadpleegt, aanvaardt alle risico’s te zullen dragen die inherent zijn aan het gebruik van het systeem (en afstand te doen van de mogelijkheid tot het indienen van een klacht tegen SPORT-0-TOP BVBA), daaronder begrepen ook het risico dat computers, software of gegevens beschadigd worden door een virus van welke aard ook dat zou kunnen zijn overgedragen of geactiveerd door middel van het systeem of doordat de gebruiker het systeem heeft geraadpleegd. 

SOUVEREINITEIT VAN DE SPORT-0-TOP BVBA BESLISSINGEN

De gebruikers van de website die een probleem aankaarten of een idee voor een nieuw product of een nieuwe dienst willen voorstellen aanvaarden het bindende karakter van de beslissingen van SPORT-0-TOP BVBA. 

Deze beslissingen, met name welke betrekking hebben op het aanvaarden of weigeren van een probleem of een idee, worden volledig aan de discretionaire bevoegdheid van SPORT-0-TOP BVBA overgelaten. Datzelfde geldt voor de wijze waarop het idee door middel van een concessie of vergunning aan een onderneming wordt doorverkocht.

VERTROUWELIJKHEID

SPORT-0-TOP BVBA verbindt zich ertoe de toegang tot de vertrouwelijke informatie voor zijn werknemers en onderaannemers te beperken. Deze laatsten zijn overigens met onmiddellijke ingang bij contractuele verbintenis onderworpen aan een algemene vertrouwelijkheidsovereenkomst betreffende de door SPORT-0-TOP BVBA aan hen overgelegde informatie. SPORT-0-TOP BVBA verbindt zich ertoe elke persoon die toegang heeft tot de vertrouwelijke informatie deze vertrouwelijkheidsovereenkomsten te laten ondertekenen.

Nochtans kan SPORT-0-TOP BVBA ten einde het commerciële potentieel van een coaching-idee of een nieuwe dienst te beoordelen en/of ten einde informatie dat zij in bezit heeft te vervolledigen, gedwongen zijn op haar website informatie te publiceren die geacht wordt vertrouwelijk te zijn.

 

Op de website www.thesmartcoach.be kunnen met name maar zeker niet uitsluitend niet vervulde behoeften worden gepubliceerd die gebruikers van de website ertoe zouden hebben gebracht ideeën voor nieuwe diensten voor te stellen. Daarbij wordt met name gedacht aan oproepen aan Beta testers.

De vertrouwelijkheidsverplichtingen van SPORT-0-TOP BVBA hebben geen betrekking op informatie die :

  • door SPORT-0-TOP BVBA tot stand is gebracht of in haar bezit was of in dat van haar coaches, onderaannemers, prospectussen of klanten voorafgaand aan de overlegging door de gebruikers van de website
  • SPORT-0-TOP BVBA op rechtmatige wijze uit andere bronnen dan de gebruikers van de website heeft verkregen
  • door SPORT-0-TOP BVBA met de schriftelijke toestemming van de gebruikers van de website is verspreid.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Elke geschil betreffende deze website en/of zijn inhoud valt onder de regels van het Belgische recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Nijvel, België.

EVENTUELE TEGENSPRAAK

Elke pagina van de website www.thesmartcoach.be valt onder bovenstaande bepalingen. Deze bepalingen zijn een aanvulling op de bepalingen  die de toegang tot de website www.thesmartcoach.be van SPORT-0-TOP BVBA regelen. Ingeval van tegenspraak tussen bovenstaande bepalingen en de bepalingen van de website www.thesmartcoach.be dan hebben deze laatste bepalingen voor de hier geregelde kwesties voorrang.

© Copyright Sport-0-Top SA 2016 - TVA BE 0843.164.184 - Chemin des postes, 119 - 1410 Waterloo - Trademark the Smartcoach® - All Rights Reserved
fondation-roi-baudoin ogone