Connecteer uw Smartcoach identiteit
loginLogo
Login
Smartcoach paswoord vergeten?
Connecteer uw FaceBook identiteit

Facebook LinkedIn Twitter E-mail

The Smart Coach

Gebruiksvoorwaarden

The Smartcoach ® : Gebruiksvoorwaarden

update 2 november 2012

Inleidende bepalingen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Sport-O-Top », naar Belgisch recht, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0847.164.184 (RPR Nijvel) met maatschappelijke zetel in B-1410 Waterloo, Chemin des Postes, 119 en is vertegenwoordigd door de heer Rudi De Cocq, zaakvoerder tevens uitbater van de website www.thesmartcoach.be. Deze website heeft als hoofddoel het leveren van een coachingdienst voor Sport, Voeding en Gezondheid die voor de leden van The Smartcoach per internet of mobiele telefoon toegankelijk is. De toegang tot sommige functies van The Smartcoach is gratis, tot andere is deze tegen betaling. 

Gelieve alvorens lid te worden van The Smartcoach onderstaande Gebruiksvoorwaarden te lezen en te aanvaarden. Door lid te worden van The Smartcoach verbindt U er zich toe deze Gebruiksvoorwaarden te zullen naleven. Met de inschrijving op één of meerdere diensten van The Smartcoach wordt U automatisch geacht te hebben ingestemd met deze Gebruiksvoorwaarden. Zonder deze Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard kan U zich op The Smartcoach niet inschrijven. 

Door op de knop « Gratis inschrijven » onderaan de inschrijvingspagina te drukken, erkent U volledig op de hoogte te zijn van de Gebruiksvoorwaarden en deze ook te onderschrijven.

 

Uittreksel uit de Gebruiksvoorwaarden

2.2 Afwezigheid van een herroepingsrecht

Overeenkomstig de artikelen 46, 3° et 47, 1° §4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming beschikt de consument niet over het recht om van de koop af te zien : zijn herroepingsrecht kan niet meer worden uitgeoefend aangezien de levering van de dienst begint bij de inschrijving en de betaling en dus voor het einde van de wettelijke herroepingstermijn van veertien kalenderdagen.

4.2 Modaliteiten voor de stilzwijgende verlenging van een vaste prijs conventie

Een vaste prijs conventie wordt na afloop van zijn looptijd stilzwijgend tegen hetzelfde tarief en met dezelfde looptijd als in het oorspronkelijke aanbod verlengd tenzij het Lid 48 uur voor het einde van zijn vaste prijs conventie aan The Smartcoach laat weten de vaste prijs conventie op te zeggen.

Na een stilzwijgende verlenging kan het Lid de overeenkomst te allen tijde en zonder schadevergoeding beëindigen na afloop van een opzegtermijn van twee maanden. Bij het aflopen van de opzegtermijn krijgt het Lid pro rata het bedrag terugbetaald dat overeenstemt met het niet gebruikte gedeelte van de vaste prijs conventie.

Overeenkomstig artikel 3, hiernavolgend, gebruiken de Leden de Diensten op eigen risico en onder de eigen verantwoordelijkheid. The Smartcoach is in geen geval verantwoordelijk voor ongevallen waar één van de Leden tijdens een trainingssessie het slachtoffer van zou worden.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de woorden of uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen onderstaande betekenis :

Met "The Smartcoach" worden alle coaching Diensten bedoeld voor Sport, Voeding en Gezondheid. The Smartcoach is met meerdere middelen (Internet, SMS, MMS, WAP enz.) gratis of tegen betaling toegankelijk.

Een "Bundel" is een formule die tegen betaling van een forfaitair bedrag tijdelijk onbeperkte toegang verleent tot de Diensten van The Smartcoach die tegen betaling worden aangeboden. De Bundel kan voor 15 dagen, 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden, 6 maanden en 12 maanden worden afgesloten en kan worden hernieuwd door betaling met een bankkaart of enig ander middel waarmee betalingen kunnen worden uitgevoerd.

"Dienst(en)" zijn alle Diensten die al dan niet tegen betaling voor de Leden van The Smartcoach toegankelijk zijn.

"Dienst(en) tegen betaling" zijn alle Diensten die voor de Leden van The Smartcoach die over een geldige Bundel beschikken toegankelijk zijn.

"Lid of Leden" zijn alle gebruikers van The Smartcoach Diensten die een geldige inschrijving hebben en die al dan niet hebben betaald voor het gebruik van The Smartcoach.

Met "voorwaarden" wordt onderhavige overeenkomst bedoeld.

 

ARTIKEL 2. TOEGANG TOT THE SMARTCOACH DIENSTEN EN INSCHRIJVING

2.1 Technische modaliteiten en inschrijving

De uitrusting die nodig is om toegang te krijgen tot de Diensten (computer, software, telecommunicatie enz.) is volledig ten laste van de gebruiker en valt onder zijn/haar volledige verantwoordelijkheid. Dit geldt tevens voor de telecommunicatiekosten waar het gebruik van de uitrusting mee gepaard gaat. 

Om Lid te kunnen worden van The Smartcoach moeten alle verplichte velden van het inschrijvingsformulier worden ingevuld. Het Lid biedt de garantie dat de door hem/haar verstrekte gegevens, met name deze over zijn/haar gezondheidstoestand accuraat zijn en stroken met de werkelijkheid. Het Lid verbindt er zich toe The Smartcoach onverwijld te informeren wanneer de gegevens die het bij de inschrijving heeft medegedeeld zijn veranderd en de wijzigingen zelf op de persoonlijke ruimte van The Smartcoach website aan te brengen.

Wanneer de inschrijvingsverplichtingen zijn vervuld, beschikt elk Lid over een of meerder logins en wachtwoorden voor de Diensten waarvoor het zich heeft ingeschreven (internet, newsletter, mobiele telefoon). Deze login(s) en wachtwoorden zijn vertrouwelijk en strikt persoonlijk. Ze mogen niet aan derden (al dan niet zelf Lid) worden doorgegeven noch met hen worden gedeeld. Tenzij in geval van een fout die aan The Smartcoach kan worden toegeschreven of van een manifest technisch gebrek, is het Lid verantwoordelijk voor het  gebruik van deze identificatiegegevens door derden of voor handelingen of verklaringen waarvoor gebruik is gemaakt van zijn persoonlijke ledenaccount, al dan niet met een bedrieglijk oogmerk. Het Lid zorgt er ook voor dat dergelijke verzoeken niet aan The Smartcoach worden gericht.

The Smartcoach is niet verplicht en technisch niet in staat om de identiteit van de personen die zich voor zijn diensten inschrijven na te gaan. Als een Lid redenen heeft om aan te nemen dat een derde zijn identificatiegegevens of zijn account hebben gebruikt, brengt het daar The Smartcoach onmiddellijk van op de hoogte.

Wanneer een Lid een vriend wil aanbrengen en zijn/haar persoonsgegevens aan The Smartcoach verstrekt, dan verbindt het Lid er zich toe dat maar te zullen doen nadat de vriend hiermee en met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door The Smartcoach willens en wetens heeft ingestemd. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om namens en voor rekening van het Lid dat de persoonsgegevens aan The Smartcoach heeft verstrekt een elektronisch bericht te versturen waarin wordt geïnformeerd over het bestaan van The Smartcoach en de aangeboden Diensten. In voorkomend geval, brengt het Lid deze informatie vrijwillig en in alle vrijheid en onder zijn volledige verantwoordelijkheid aan. 

Ter wille van de veiligheid en de kwaliteit van de Dienst, sluit The Smartcoach  accounts die 6 (zes) maanden of langer na het aflopen van de Bundel niet meer werden gebruikt. 

2.2 Afwezigheid van een herroepingsrecht

Overeenkomstig de artikelen 46, 3° et 47, 1° §4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming beschikt de consument niet over het recht om van de koop af te zien : zijn herroepingsrecht kan niet meer worden uitgeoefend aangezien de levering van de dienst begint bij de inschrijving en de betaling en dus voor het einde van de wettelijke herroepingstermijn van veertien kalenderdagen.

 ARTIKEL 3. GEBRUIK VAN THE SMARTCOACH

Na zijn inschrijving krijgt het Lid toegang tot de Diensten van The Smartcoach mits hij over een geldige Bundel beschikt. De prijzen en de betalingsmodaliteiten voor de verschillende Diensten tegen Betaling komen gedetailleerd aan bod in het artikel « Prijzen en Betalingsmodaliteiten » van deze Gebruiksvoorwaarden. Ze kunnen te allen tijde worden nagelezen op de website van The Smartcoach bij de presentatie van de Dienst(en) tegen Betaling of wanneer het Lid deze Dienst(en) wil gebruiken en zich daarvoor wenst in te schrijven. Ook de prijzen worden daar vermeld. 

3.1. Plichten van The Smartcoach

The Smartcoach levert op afstand en langs elektronische weg virtuele Coachingdiensten door middel van elektronische communicatiediensten. De activiteiten van The Smartcoach omvatten geen levering van een internettoegang of van elektronische communicatiediensten aan het publiek. The Smartcoach is dan ook wettelijk niet verplicht de identiteit van de Leden die in verbinding treden met de website van The Smartcoach te achterhalen of toezicht uit te oefenen op door de Leden geschreven inhoud. The Smartcoach is technisch niet in staat zulke prestaties te leveren en verbindt  er zich bijgevolg contractueel niet toe de identiteit van de Leden na te gaan of toezicht uit te oefenen op de inhoud die ze onder hun eigen verantwoordelijkheid publiceren of deze inhoud te milderen. 

 3.2. Plichten van het Lid

De bepalingen van dit artikel laten het artikel « Opzegging » onverlet.

Bij gebruik van de Diensten verbindt het Lid er zich toe 

-       de Diensten als een goed huisvader te gebruiken,

-       zich redelijk te gedragen en zowel The Smartcoach als de andere Leden met respect te bejegenen,

-       juiste informatie over zichzelf te verstrekken en deze ook geregeld bij te houden,

-       geen inhoud te posten die commercieel van aard is of intellectuele eigendomsrechten zou kunnen schenden, 

-       de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van door The Smartcoach of derden geleverde inhoud na te leven,

-       de Diensten niet voor reclamedoeleinden of niet-gevraagde of niet-geautoriseerde promotie te gebruiken,

-       de wetten na te leven en de rechten van derden evenals deze Gebruiksvoorwaarden in acht te nemen.

 3.3 Plichten van het Lid met betrekking tot zijn gezondheid

Het Lid is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid. 

Alvorens de Dienst te gebruiken verbindt het Lid er zich toe

-       zich medisch te laten keuren en een medisch geschiktheidsattest te vragen om als amateur de door de Diensten van The Smartcoach voorgestelde activiteiten of sporten te beoefenen,

-       deze medische keuring jaarlijks te herhalen,

Alvorens de oefeningen te starten verbindt het Lid er zich toe,

-       er zelf op toezien dat hij/zij fysiek geschikt is om de door The Smartcoach voorgestelde activiteiten of sporten te beoefenen, 

-       bij twijfel de door The Smartcoach voorgestelde activiteiten of sporten niet te beoefenen,

-       bij het minste probleem de oefeningen of activiteiten onverwijld maar niet plots stop te zetten.

ARTIKEL 4. PRIJZEN, BETALINGS- EN HERNIEUWINGSMODALITEITEN

Om de Diensten tegen Betaling te kunnen gebruiken moet het Lid een Bundel hebben. De Leden kunnen een Bundel aankopen en met een bankkaart betalen (betaling langs het internet) of krijgen door deel te nemen aan spelen die The Smartcoach voorstelt. 

4.1. Prijzen, vervaldata en betalingsmodaliteiten

De prijzen en betalingsmodaliteiten van de verschillende Diensten tegen Betaling kunnen te allen tijde op The Smartcoach website worden geraadpleegd. Ze kunnen ook nog worden geraadpleegd bij de presentatie van de Dienst(en) tegen Betaling of wanneer het Lid deze Dienst(en) wil gebruiken en zich daarvoor wenst in te schrijven

 Onderstaande prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn belastingen inbegrepen.

De Bundel is op de rekening van het Lid beschikbaar zodra de verrichting met de bankkaart is bevestigd.

The Smartcoach Bundel is een hoeveelheid smartcredits
 :

Bundels

Prijs (€)

Smartcredits

Prijs Smartcredits (€)

Smartcredit Bonus

Sport

10

20

0,500

0

Brons

19

40

0,450

2

Smaragd

Zilver

28

34

64

80

0,438

0,425

8

12

Robijn

Goud

52

55

128

144

0,406

0,389

24

34

Saffier

60

160

0,375

40

Diamant

66

180

0,367

48

 4.2. Opzeggingsmodaliteiten van een Bundel

Het Lid kan te allen tijde aan The Smartcoach melden dat hij/zij de Bundel wil opzeggen. Behalve de kosten voor deze melding is dit kosteloos. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 « Opzegging » hiernavolgend, gaat de opzegging in op de vervaldag van de Bundel.

4.2. Modaliteiten voor de stilzwijgende verlenging van een vaste prijs conventie

Een vaste prijs conventie wordt na afloop van zijn looptijd stilzwijgend tegen hetzelfde tarief en met dezelfde looptijd als in het oorspronkelijke aanbod verlengd tenzij het Lid 48 uur voor het einde van zijn vaste prijs conventie aan The Smartcoach laat weten de vaste prijs conventie op te zeggen.

Na een stilzwijgende verlenging kan het Lid de overeenkomst te allen tijde en zonder schadevergoeding beëindigen na afloop van een opzegtermijn van twee maanden. Bij het aflopen van de opzegtermijn krijgt het Lid pro rata het bedrag terugbetaald dat overeenstemt met het niet gebruikte gedeelte van de vaste prijs conventie.

In de rubriek « Mijn Account » wordt de vervaldatum van de Bundel steeds weergegeven. Zo kan het Lid zijn vaste prijs conventie en de verschillende accountopties naar wens beheren.

ARTIKEL 5. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN DE GEGEVENS VAN HET LID

The Smartcoach hecht zeer aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verstrekte informatie. Daarom past The Smartcoach de wetgeving ter zake toe.

Wanneer een Lid zich inschrijft of een Bundel aankoopt of krijgt stemt het Lid er automatisch mee in dat zijn/haar persoonsgegevens door The Smartcoach en/of door een derde die hiervoor een mandaat heeft gekregen worden bewaard en verwerkt.

Elk Lid kan bij de inschrijving of op elk ander moment vragen dat hem/haar per email of langs de mobiele telefoon offertes worden toegestuurd  voor producten of diensten van partners van The Smartcoach. Later kan elk Lid dit via The Smartcoach ook gratis aanvragen voor The Smartcoach newsletter en/of promotie-aanbiedingen van The Smartcoach en/of zijn partners of vragen dat dit wordt stopgezet. Ook dit kan worden beheerd via de opties van de rubriek « Mijn Account ».

De gevraagde inlichtingen omvatten met name naam, voornaam, adres, emailadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, bankgegevens, inlichtingen betreffende de gezondheidsvoorgeschiedenis, de lichaamsconditie, het niveau van de sportprestaties, het gebruik dat het Lid denkt te maken van de Diensten. Sommige inlichtingen moeten verplicht worden verstrekt om de Diensten te kunnen gebruiken. Andere inlichtingen zijn niet verplicht maar worden gevraagd om beter aan de verwachtingen van het Lid te kunnen voldoen en een meer persoonlijke dienst te kunnen verstrekken (de newsletter, de promotie-aanbiedingen, de uitnodigingen, directe marketing enz. kunnen dan worden aangepast aan de voorkeur van het Lid).

Ook niet-persoonlijke informatie van het Lid of de gebruiker kan worden verzameld. Het betreft met name de browserversie (Netscape, Internet Explorer enz.), het besturingssysteem (Windows, Mac Os, etc.), het IP-adres van de gebruikte computer enz. Wanneer het Lid The Smartcoach website raadpleegt worden cookies gebruikt om zijn/haar identificatiegegevens op te slaan zodat deze niet telkens met de hand moeten worden ingegeven. 

Deze cookies zijn ook nodig om de Diensten te leveren waarvoor het Lid zich heeft ingeschreven. Het staat het Lid vrij de opties van de browsersoftware aan te passen zodat de cookies niet kunnen worden gebruikt.

Deze gegevens worden ingewonnen wanneer het Lid zich op de website inschrijft, deelneemt aan een forum, een bestelling doet, deelneemt aan een wedstrijd/spel of aan een enquête door middel van een vragenlijst, bij de inschrijving voor de newsletter of de promotie-aanbiedingen enz.

We hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen om de gegevensbank waarop deze inlichtingen zijn opgeslagen te beveiligen. Slechts enkele werknemers van The Smartcoach hebben toegang tot deze inlichtingen. De persoonlijke inlichtingen die bij de inschrijving worden verstrekt zijn niet toegankelijk voor derden en worden niet doorgegeven, verkocht of geruild behalve in de uitdrukkelijk vermelde gevallen en nadat het Lid hiervan op de hoogte is gebracht en hiervoor zijn toestemming heeft gegeven of zich hier niet tegen heeft verzet.

The Smartcoach kan zijn Leden promotie-aanbiedingen van sommige van zijn partners doen toekomen. Dit gebeurt alleen mits het Lid daar op voorhand willens en wetens bij de inschrijving mee heeft ingestemd en zich daar achteraf niet tegen heeft verzet en zonder andere kosten dan de overdrachtskosten van de aanvraag.

Het Lid dat deze promotie-aanbiedingen niet wenst te ontvangen kan zich daar te allen tijde tegen verzetten. Dat kan worden gedaan in de rubriek « Mijn Account » van de The Smartcoach website, per postbrief naar bovenstaand adres of per email naar info@TheSmartcoach.be.

The Smartcoach kan algemene maar anonieme sociaal demografische informatie delen met partners met het oog op gerichte reclame (per leeftijdscategorie, geslacht enz.). In geen geval worden gegevens uitgewisseld die tot identificatie van de Leden zouden kunnen leiden.

Overeenkomstig het Belgische recht en meer bepaald artikel 9 van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, beschikt het Lid over een recht op toegang, verbetering, rechtzetting en schrapping van zijn persoonsgegevens.

Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar « Sport-0-Top B.V.BA., Klantendienst », B-1410 Waterloo, Chemin des postes, 119. Hiertoe kan ook het contactformulier worden ingevuld. Gelieve ook de persoonsgegevens te vermelden.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de zaakvoerder van Sport-0-Top B.V.BA.

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1. Door The Smartcoach verspreide inhoud

De merknamen (met name The Smartcoach ®), de logo’s, grafische afbeeldingen, foto’s, bewegende beelden, filmpjes en teksten uit The Smartcoach website en The Smartcoach Diensten vallen exclusief onder de intellectuele eigendomsrechten van The Smartcoach of zijn partners. Op straffe van gerechtelijke vervolging is het derhalve niet toegestaan deze, al dan niet rechtstreeks, te reproduceren, te gebruiken of weer te geven zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Smartcoach of van zijn partners.

Het Lid mag deze door de intellectuele eigendomsrechten beschermde elementen slechts voor persoonlijke privédoeleinden gebruiken en slechts zolang hij bij The Smartcoach is aangesloten. Het is het Lid niet toegestaan deze zonder toestemming van The Smartcoach voor andere doeleinden te gebruiken.

Het is het Lid in geen geval toegestaan de filmpjes van de oefeningen, de pagina’s van The Smartcoach website of de informaticacodes van de onderdelen van de Dienst en The Smartcoach website te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, door te geven, voor handelsdoeleinden te gebruiken en/of te verdelen en/of anderszins te gebruiken.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID EN WAARBORG

7.1 Werking van The Smartcoach website en van de Diensten

Om de Diensten te kunnen gebruiken moet het Lid zorgen voor een uitrusting, software en parameterinstellingen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van The Smartcoach :

-       een IE6 of equivalente browser, werkende Javascript functies, cookies en pop-upvensters aanvaarden.

-       Om The Smartcoach volledig te kunnen gebruiken dient het Lid de recentste Adobe flash te downloaden (www.adobe.com).

Het Lid dient te beschikken over de vaardigheden, het materiaal en de benodigde software, of in voorkomend geval, over internet- of  telefoondiensten. Het Lid erkent dat door de aard en de kenmerken van het internet er geen enkele garantie kan worden geboden aangaande de veiligheid, de beschikbaarheid en de integriteit van de gegevensoverdracht over het internet. 

The Smartcoach biedt geen enkele garantie aangaande de goede werking van de Diensten indien de abonnee een pop-upkiller gebruikt. Gelieve deze functie uit te schakelen alvorens de Diensten te gebruiken.

The Smartcoach biedt geen enkele garantie aangaande de goede werking van de Diensten indien de internetaanbieder een gebrekkige dienst verleent. In dat geval is The Smartcoach niet aansprakelijk voor de gebrekkige werking, de ontoegankelijkheid of de slechte gebruiksomstandigheden van The Smartcoach website die het gevolg zijn van niet aangepaste uitrusting, interne gebreken bij de internetaanbieder, overbelasting van het internet en elke andere reden die niet aan The Smartcoach kan worden toegeschreven en die beantwoordt aan het begrip overmacht zoals gedefinieerd door de bevoegde rechtsmachten. 

Het kan gebeuren dat de Diensten tijdelijk niet gebruikt kunnen worden om redenen van onderhoud, bijwerking, om technische verbeteringen aan te brengen of om de inhoud en/of de presentatie daarvan aan te passen. 

Voor zover mogelijk zal The Smartcoach de Leden vooraf op de hoogte brengen van een op til zijnde onderhoudsbeurt of update.

7.2 Aansprakelijkheid

Overeenkomstig het hogervermelde artikel 3 gebruikt het Lid de Diensten op eigen risico en onder de eigen verantwoordelijkheid. The Smartcoach is in geen geval verantwoordelijk voor ongevallen waar één van de Leden tijdens een trainingssessie het slachtoffer van zou worden. 

The Smartcoach kan door een Lid slechts aansprakelijk worden gesteld indien na rechterlijke beslissing het onomstotelijke en definitieve bewijs is geleverd dat door een fout van The Smartcoach of één van zijn partners bij het nakomen van zijn contractuele verplichtingen schade aan het Lid is toegebracht.

In voorkomend geval, zal The Smartcoach moeten aantonen dat hem bij de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen geen fout kan worden aangewreven.

The Smartcoach is niet aansprakelijk voor door het Lid al dan niet rechtstreekse geleden schade wanneer deze vermeende schade het gevolg is van of mede werd veroorzaakt door het gedrag van het Lid. Ter illustratie, is The Smartcoach niet aansprakelijk voor door het Lid al dan niet rechtstreekse geleden schade die het gevolg is van het niet of slecht naleven van deze Gebruiksvoorwaarden door het Lid.

The Smartcoach wijst elke aansprakelijkheid van de hand wanneer de inhoud van de websites waarnaar links die op zijn website werden geplaatst in strijd  zouden zijn met wettelijke en regelgevende bepalingen. The Smartcoach oefent op deze inhoud immers geen toezicht uit en geeft er ook geen goedkeuring voor.

Hoe dan ook en tenzij sprake is van kwaad opzet of ernstige fout, blijft de aansprakelijkheid van The Smartcoach, ongeacht de feiten die aan de aansprakelijkheid ten grondslag liggen, beperkt tot tien maal de prijs van de lopende Bundel. The Smartcoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade die het Lid of een met hem/haar verbonden derde zouden lijden.

ARTIKEL 8. OPZEGGING

8.1 Opzegging door het Lid

Het staat elk Lid te allen tijde vrij zijn inschrijving bij The Smartcoach zonder opgaaf van reden te beëindigen en de afsluiting van zijn account te vragen. Afgezien van de kosten voor de overdracht van het verzoek is deze procedure volledig gratis en kan ze worden uitgevoerd via de instructies in de rubriek « Mijn Account » van The Smartcoach website. 

Binnen drie werkdagen na ontvangst door The Smartcoach geldt het verzoek tot afsluiting van de betrokken account als ingewilligd. 

Dit verzoek geeft geen recht op terugbetaling aan het Lid van het bedrag dat overeenstemt met het resterende gedeelte van de Bundel tot aan de vervaldag tenzij de opzegging het gevolg is van een fout door The Smartcoach overeenkomstig de hoger beschreven voorwaarden van artikel 7.4. De opzegging van een Bundel gaat in op zijn vervaldag.

8.2 Opzegging door The Smartcoach

Onverminderd de andere onderhavige bepalingen kan The Smartcoach overeenkomstig de bepalingen van artikel 1183 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, de account van een Lid zonder kennisgeving of ingebrekestelling opzeggen. Deze opzegging heeft dezelfde gevolgen als bij de opzegging door het Lid.

Onverminderd de andere onderhavige bepalingen kan The Smartcoach, wanneer het Lid verzuimt de Gebruiksvoorwaarden na te leven, de account van dat Lid 7 (zeven) dagen na het versturen van een email waarin hem/haar wordt gevraagd zich te conformeren, afsluiten. 

Deze opzegging doet geen afbreuk aan de schadevergoeding die The Smartcoach zou kunnen eisen van het Lid of zijn/haar rechthebbenden en wettelijke vertegenwoordigers als schadeloosstelling voor de schade die The Smartcoach of deze laatsten zouden kunnen lijden als gevolg van dit verzuim.

Het Lid wordt per email van de opzegging van zijn/haar account of de bevestiging hiervan op de hoogte gebracht.

Op verzoek van het Lid of na afloop van de lopende wettelijke termijnen die ingaan bij de opzegging van de account worden zijn/haar gegevens vernietigd.

ARTIKEL 9. OVEREENKOMST TUSSEN HET LID EN THE SMARTCOACH

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst die de betrekkingen regelt tussen het Lid en The Smartcoach. Ze vernietigen en vervangen alle voorgaande bepalingen die niet uitdrukkelijk zijn bedoeld of aangehecht. Ze vormen het geheel van rechten en plichten van The Smartcoach en het Lid met betrekking tot het voorwerp van de Gebruiksvoorwaarden.

Indien een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden krachtens een wet, regelgeving of definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank  ongeldig wordt of worden verklaard dan behouden de andere bepalingen hun volle werkingskracht en draagwijdte voor zover deze beslissing dat mogelijk maakt. De nietige bepaling wordt in dat geval hoe dan ook vervangen door een bepaling met dezelfde economische werking.

Bovendien moet het feit dat een Partij niet optreedt tegen tot de schending door de andere partij van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet worden opgevat als een afstand van het recht om dat in de toekomst wel te doen.

ARTIKEL 10. WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

The Smartcoach kan te allen tijde welk aspect of kenmerk dan ook van zijn website www.thesmartcoach.be wijzigen of schrappen. Dit geldt tevens maar niet uitsluitend voor de geleverde Diensten.

The Smartcoach kan te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen. Het Lid wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen zodra zij online op de The Smartcoach website worden gezet. De wijzigingen treden in werking één maand nadat ze online op de website zijn gezet. Ze gelden onmiddellijk voor de Leden die toetreden nadat de wijzigingen online zijn gezet. Zij zullen deze bij hun inschrijving immers uitdrukkelijk hebben aanvaard. 

Voor de andere Leden kunnen de omstandigheden verschillen :

-       De oorspronkelijk Bundel is nog niet verlopen. In dat geval kan het Lid tot de vervaldag van de Bundel de toepassing van de Gebruiksvoorwaarden eisen zoals die waren bij het begin van de looptijd van de Bundel.

-       De oorspronkelijke looptijd van de Bundel is verlopen. In dat geval wordt het Lid geacht de nieuwe Gebruiksvoorwaarden bij de verlenging te hebben aanvaard indien hij/zij niet te kennen heeft gegeven zijn/haar account op te zeggen.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden worden naar Belgisch recht uitgelegd en toegepast. Ingeval van betwisting omtrent de betekenis van een begrip of een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden is de uitleggingstaal Frans.

ARTIKEL 12. GESCHILLENBESLECHTING

Klachten dienen snel naar de klantendienst via info@thesmartcoach.be of naar de maatschappelijke zetel van Sport-O-Top BVBA te worden gestuurd.

Een geschil aangaande de formulering, de uitvoering of uitlegging van deze algemene verkoopsvoorwaarden dat niet minnelijk kan worden opgelost wordt voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Nijvel, België.

 

© Copyright Sport-0-Top SA 2016 - TVA BE 0843.164.184 - Chemin des postes, 119 - 1410 Waterloo - Trademark the Smartcoach® - All Rights Reserved
fondation-roi-baudoin ogone